You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
OAiS DSP 1 - Osnovi algoritama i struktura DSP 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
V
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

Cilj ovog predmeta je ovladavanje teorijskim osnovama obrade signala zvuka, slike i podataka na računarski zasnovanim sistemima. Takođe se daju osnovni principi specifičnih procesorskih arhitektura namenjenih digitalnoj obradi signala. Predmet obuhvata osnovne principe digitalizacije signala, odabiranje i kvantizaciju. Zatim, osnovne alate za spektralnu analizu digitalnih signala uključujući i brzu Furijeovu transformaciju. Na kraju je data teorija digitalnih filtera kao osnovnih struktura u audio i video aplikacijama.

Konsultacije: Doc. dr Željko Lukač
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Stefan Pijetlović
Pon Uto Sre Čet Pet
         
Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 510 ili na platformi MSTeams.
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte

Ukupan broj časova u semestru:
Predavanja: 30
Vežbe: 30 (C)

Obrazovni cilj:
Upoznavanje algoritmima i njihovim programskim realizacijama na procesorima sa strukturom karakterističnom za digitalne procesore signala.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Usvajanje pojmova i postupaka karakterističnih za algoritme i strukture digitalnih procesora signala.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Uvod u algoritme i strukture DSP-a.
  • A/D i D/A konverzija.
  • Programska podrška za transformacije diskretnih signala.
  • Programska podrška za projektovanje FIR filtara.
  • Programska podrška za projektovanje IIR filtara.
  • Programska podrška digitalnih filtara.
  • Procena spektra snage.

Uslovi za slušanje predmeta:
Položeni ispiti iz predmeta Logičko projektovanje računarskih sistema 1 i Diskretna matematika i algebra.

Predispitne obaveze:
Urađen ispitni rad, čija težina je takva da može da se uradi u terminima predviđenim za vežbe iz ovog predmeta.

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Računarske vežbe. Konsultacije.
Studenti u toku semestra izrađuju svoj ispitni rad (domaći zadatak) u terminima računarskih vežbi.

Formiranje ocene:
Aktivnost / Bodovi

Ispitni zadatak 30%
Teorijski deo ispita 30%
Praktični deo ispita - zadaci 40%

Literatura :
1. S. Berber, Digitalna obrada signala, FTN, 2004.

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi