You are here

Opis oblasti

U osnovi Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije je izučavanje projektovanja hardvera složenih digitalnih sistema. Projektovanje hardvera možemo podeliti u dve velike grupe: (i) projektovanje integrisanih kola (čipova), (ii) projektovanje uređaja (štampanih ploča). U okviru projektovanja digitalnih integrisanih kola ubrajamo i rad sa programabilnim sekvencijalnim mrežama (FPGA).

Izučavanje ove oblasti na odseku se sprovodi kroz tri predmeta: Logičko projektovanje računarskih sistema 1 – projektovanje digitalnih sistema, Logičko projektovanje računarskih sistema 2 – arhitekture računara, kao i kroz predmet Odabrana poglavlja projektovanja hardvera. Dalje usavršavanje je moguće kroz konkretne projekte u okviru ispitnih radova, diplomskih BSc i MSc radova.

Odsek za računarsku tehniku i računarske komunikacije (u to vreme Katedra za računarsku tehniku) je među prvima nabavila licencu za rad sa XILINX programabilnim uređajima davne 1985. godine, i od tada je ova tehnologija prisutna kako u nastavi tako i na projektima gde su naši eksperti angažovani. Ponosni smo što smo u nastavu uveli jezike za opis hardvera (VHDL i Verilog) 1998. godine. Znanje i stručnost u oblasti obrazovanja kadrova sa znanjima za projektovanje ugrađenih sistema (eng. embedded) je prepoznala i Evropska Unija finansirajući projekat E2LP gde je kooridantor bio tim sa našeg Odseka.

Iz ove oblasti je proistekao niz doktorskih disertacija na našem Odseku kao i veoma veliki broj diplomskih (master) radova. Znanja iz veoma kompleksnih projekata gde su bili angažovani profesori i asistenti su se prelivala u nastavu, sa nizom praktičnih primera. Bili smo uključeni u:

Drugi segment izučavanja na Odseku je projektovanje uređaja. Ovaj segment najčešće obuhvata projektovanje električne šeme uređaja, štampane ploče kao i sam proces, kako se u žargonu kaže, „oživljavanja“ ploče, što podrazumeva niz koraka i tehnika provere ispravnosti podsklopova (napajanja AC/DC, DC/DC, memorijskih podsklopova, interfejsa i periferija). U listi brojnih projekata gde su naši timovi angažovani (primera radi u 2013. godini isprojektovano je 52 uređaja – štampane ploče = jedna nedeljno), izdvojićemo samo neke:

Dragi naši studenti, ako vas zanima oblasta projektovanja hardvera, FPGA, projektovanja složenih digitalnih sistema, mi verujemo da ste na pravom mestu. Biće nam veliko zadovoljstvo da vas uputimo u tajne ovog dela inžinjerskog zanata. Do skorog viđenja u našim laboratorijama, vaš

Hardver i FPGA tim

Promo video

Ključni ljudi iz oblasti

Doc. dr Majstorović Dušan

Dušan je u svojoj 10-godišnjoj inženjersoj karijeri učestvovao u nizu projekata iz oblasti projektovanja i verifikacije digitalnih sistema sa naglaskom na sisteme za rad u realnom vremenu.

2005. godine učestvuje u projektu funkcionalne verifikacije centralnog integrisanog kola TV...

Detaljnije

 

Doc. dr Nebojša Pjevalica

Nebojša je u svojoj 20godišnjoj inžinjersoj karijeri učestvovao u nizu projekata koji su uključivali projektovanja FPGA. Početak rada sa programabilnom logikom vezan je za učešće na NASA grantu, pri New Mexico Higlands univerzitetu, Las Vegas, NM USA tokom 2001 godine, gde je radio na...

Detaljnije

 

MSc Miloš Subotić

Miloš je započeo karijeru kao student stipendista u RT-RK, radeći praksu u AMUSE timu. Tokom 2 godine radio je embedded software i projektovanje hardware-a, susreo se sa tehnologijama kao što su video i audio kodovanje, 3D grafika, Android, projektovanje i izrada Set-top Box-ova. U proteklih...

Detaljnije

 

MSc Boris Radin

Tokom rada na Katedri koji je započeo pre 18 godina Boris je učestvovao u realizaciji više projekata iz oblasti računarske tehnike, telekomunikacija i elektronike, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Tokom studija je realizovao SSD verziju flopi-disk podsistema za PC XT računar, a zatim je...

Detaljnije

 

Doc. dr Ivan Kaštelan

Ivan je tokom doktorskih studija učestvovao na projektu Black Box Testing u okviru koga je radio na istraživanju metoda stimulacije ekrana osetljivih na dodir, s ciljem proizvodnje sistema za automatsku funkcionalnu proveru rada uređaja sa ekranima osetljivim na dodir (TouchPro), kao i...

Detaljnije

 

Mr Miloš Nikolić

Miloš je u svojoj inžinjersoj karijeri, koja traje više od 15 godina, učestvovao u nizu projekata koji su imali za cilj projektovanje digitalnih sistema, izradu prototipa integrisanih kola i funkcionalnu verifikaciju digitalnih sistema.

Projekti iz oblasti projektovanja digitalnih sistema...

Detaljnije

 

MSc Ivan Rešetar

U toku inženjerske karijere bavio se projektovanjem fizičke arhitekture sistema zasnovanim na računarima, ispitnih sistema za elektronske uređaje, prototipova hardvera elektronskih uređaja posebne namene, i industrijalizacijom proizvoda iz domena korisničke elektronike.

Ovaj angažman...

Detaljnije

 

Prof. dr Nikola Teslić

Nikola je počeo karijeru pre više od dvadeset godina kroz izradu diplomskog rada koji je  obuhvatao delove pretplatničkog stepena ISDN centrale, koje je doživelo svoju industrijalizaciju u DKTS-30, kao i telefonksim centralama STROM-TELEKOM. Nikola nastavlja rad na uređajima za testiranje...

Detaljnije