You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
SPPuRV 2 - Sistemska programska podrška u realnom vremenu 2
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
V
Nedeljni fond časova: 
2+4

Opis

Predmet obuhvata: projektovanje operativnih sistema (OS) i paralelno programiranje složenih softverskih arhitektura. „Projektovanje operativnih sistema“ pokriva: rukovanje resursima, rukovanje procesorom (algoritmi planiranja procesa, međusobno blokiranje procesa, vremenski pobuđeni sistemi), rukovanje memorijom (dodela memorije, virtuelna memorija), rukovanje ulaz-izlazom (UI jedinice, prekidi i UI procesi), i primere OS za rad u realnom vremenu. „Paralelno programiranje složenih softverskih arhitektura“ uključuje: primere arhitektura (npr. računarske igre) i metodologija paralelizacije.
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za projektovanje i paralelno programiranje komponenata sistemskog softvera za rad u realnom vremenu, sa akcentom na operativne sisteme za rad u realnom vremenu (RTOS) i složene paralelne softverske arhitekture.

Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
Odsek RT-RK, Radnička 30a, I sprat
Konsultacije: Doc. dr Vladimir Marinković
Pon Uto Sre Čet Pet
         
Narodnog fronta 23A, I sprat, kancelarija 5.1.4

SPPuRV 2, šk 2019/2020 INFORMACIJA ZA STUDENTE

 

Predmet:

Sistemska programska podrška u realnom vremenu 2: Operativni sistemi  za rad u realnom vremenu

Fond: 2+4 (predavanja + laboratorijske vežbe)

Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof. miroslav.popovic@rt-rk.uns.ac.rs

Assistent: Dejan Bokan dejan.bokan@rt-rk.uns.ac.rs

 

Literatura:

1. Knjiga Sistemska programska podrška u realnom vremenu 2: Operativni sistemi  za rad u realnom vremenu, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2011.g.. Može da se kupi na FTN.

2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.)  na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs 

 

Cilj:

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz projektovanja operativnih sistema za rad u realnom vremenu i paralelnih programa. Akcenat je na praksi.

 

Oblici nastave:

Predavanja pokrivaju Knjigu (osim poglavlja 7, 8 i 10, koja su fakultativna lektira).

Vežbe su organizovane u 14 termina u laboratoriji. U svim terminima se stiču bodovi. Za prvih 10 termina postoje odgovarajući materijal na sajtu Odseka, koji student treba unapred da prouči. U treminima poslednje 4 vežbe, studenti izrađuju predmetne projekate, u grupama od 3 ili 2 studenta, ili pojedinačno. U poslednjem terminu izrade projekta, student donosi i brani predmetni projekat.

 

Načini provere znanja:

10% pohađanje nastave (5% predavanja + 5% vežbe)

30% poena za laboratorijske vežbe (prvih 10 termina u laboratoriji)

30% za predmetni projekat (poslednja 4 termina u laboatoriji)

30% poena za ispit iz teorije

 

Napomene uz načine provere znanja:

1. Predispitne obaveze nose 70% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.

2. Minimalno se mora realizovati 36% predispinih obaveza i 16% bodova na ispitu.

 

Detalji u vezi provere znanja:

1. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +.

2. Asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.

3. Laboratorijske vežbe se ocenjuju ocenama od A do E, detalji na sajtu www.rt-rk.uns.ac.rs .

4. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.

5. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni. Odgovara se po pravilu na 10 pitanja.

 

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:

U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com .

 

U Novom Sadu, Predmetni nastavnik,

12.09.2018.god. dr Miroslav Popović, red. prof.

FTN, Kat. za računarsku tehniku