You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
PNRS 1 - Projektovanje namenskih računarskih struktura 1
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VI
Profesor: 
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

Predmet obezbeđuje prostor da se studenti upoznaju sa osnovama projektovanja namenskih računarskih sistema na primeru Android platforme. Android je odabran iz razloga što je otvorenog koda, besplatan je kao i razvojni alati, i time je dostupan je širokom krugu programera.

Osim tehnoloških, u okviru predmeta izučavaju se i drugi aspekti razvoja složenih softverskih rešenja: standardi i pristupi potrebnih u projektovanju, arhitektura softvera, upotreba biblioteka otvorenog koda, prednosti i mane heterogenih arhitektura. Usled njegove složenosti, svi ti elementi su prisutni u Androida i mogu se preslikati i objasniti na realnom, dostupnom primeru istog.

Konsultacije: Prof. dr Ištvan Pap
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Sandra Ivanović
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, Radnička 30a, prvi sprat.

Konsultacije: MSc Milica Matić
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, Radnička 30a, prvi sprat, po dogovoru i uz prethodnu najavu e-mailom.

Semestar: VI
Fond: 4 + 4

Obrazovni cilj:
Upoznavanje studenata sa osnovama projektovanja namenskih računarskih sistema na primeru Android platforme.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Poznavanje osnovih standarda i tehnologija potrebnih u projektovanju namenskih računarskih sistema. Upoznavanje sa pristupima projektovanje namenskih računarskih sistema na primeru Android platforme.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Karakteristike i specifičnosti namenskih računarskih struktura
  • Principi projektovanja programske podrške za namenske sisteme
  • Upoznavanje sa specifičnostima Android platforme
  • Projektovanje programske podrške za namenske Android platforme
  • Primeri i praktičan rad u laboratoriji

Predispitne obaveze:
Redovno pohađanje nastave i laboratorijskih vežbi.
Realizacija ispitnog rada tokom semestra.

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Računarske vežbe. Konsultacije.
Studenti u toku semestra pohađaju predavanja i računarske vežbe. Studenti u toku semestra izrađuju svoj ispitni rad u terminima računarskih vežbi. Ocena iz ispitnog rada čini 60% ukupne ocene. U toku odbrane ispitnog rada, kandidat odgovara i na pitanja iz teorije.

Formiranje ocene:
Pohađanje nastave 10%
Radovi 60%
Ispit 30%

Napomene:

  1. Predispitne obaveze nose 70% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
  2. Minimalno se mora realizovati 50% predispitnih obaveza da bi se uopšte moglo izaći na ispit. Za prolaznu ocenu na ispitu se mora osvojiti barem 50%.
  3. Ukoliko student nije zadovoljan svojim rezultatom na ispitu, dužan je da e-mailom obavesti predmetnog nastavnika da želi da ponovo izađe na ispit; u protivnom zaključna ocena automatski ide u zapisnik. Upis ocene ide u bilo kom ispitnom roku, prema obaveštenju na sajtu odseka RT-RK.

Literatura:
Dokumentacija komponenti i razvojnih alata koja se koriste
Dokumentacija potrebna za izradu projekta
Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs