You are here

Osnovne informacije

MSc Sandra Ivanović
asistent
Master inženjer elektrotehnike i računarstva
Email: 
sandra.ivanovic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Sandra Ivanović rođena je 1994. godine u Beogradu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 2013. godine, nakon završene prirodno-matematičke gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. Diplomirala je 2017. godine na departmanu za elektrotehniku i računarstvo, na odseku za računarsku tehniku i računarske komunikacije, sa prosečnom ocenom tokom studiranja 9.22. Diplomski rad na temu "Realizacija platforme za prikupljanje podataka u IoT sistemu" odbranila je jula 2017. godine sa ocenom 10.
Master studije završila je na istoj katedri, jula 2018. godine sa prosečnom ocenom u toku master studija 10.00 i odbranila master rad pod nazivom “Analiza performansi platforme za prikupljanje podataka iz IoT sistema”, sa ocenom 10.
2018. Godine upisuje doktorske studije na Fakultetu tehničkih nauka, studijski program Računarstvo i automatika.
2018. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.
2019. godine izabrana je u zvanje asistent-master za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.
Istraživački interes Sandre Ivanović je usmeren ka realizaciji sistema zasnovanih na IoT. Autor je ili koautor na preko 10 naučnih radova i saopštenja.