You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
ORM 2 - Osnovi računarskih mreža 2
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VI
Profesor: 
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

ORM2 upoznaje studente sa teoretskim osnovama, konceptima i praktičnim primerima realizacija bežičnih mreža za prenos podataka. Obrađuju se i ključne karakteristike komunikacionih mreža koje omogućavaju implementaciju IoT-a. Od studenata se očekuje dobro poznavanje osnova interneta i lokalnih računarskih mreža. Tokom predavanja i vežbi studenti produbljuju znanja u oblasti eterneta, internet protokola, transportnih i aplikativnih nivoa mreža. Iznose se detalji WiFi i ZigBee bežičnih tehnologija, sa fokusom na softverske alate za dijagnostiku i razvoj. Takođe, proučavaju se i koriste elementi operativnih sistema koji su neophodni za efikasan razvoj aplikacija koje koriste različite komunikacione tehnologije i tipove mreža.

Konsultacije: Doc. dr Marija Antić
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru
Konsultacije: MSc Miloš Pilipović
Pon Uto Sre Čet Pet
Po dogovoru, putem e-pošte

Formiranje ocene

 • Ispit do 60% (teorija i zadaci).
  • Prvi kolokvijum do 30%.
  • Drugi kolokvijum do 30%.
 • Vežbe do 20%.
 • Projekat do 20%.

Oblici nastave i načini provere znanja:

Predavanja. Računarske vežbe. Konsultacije.
U toku semestra studenti polažu prvi kolokvijum u redovnom terminu za predavanja.
Drugi kolokvijum tj. ispit se u terminu ispitnog roka polaže usmeno ili pismeno u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata.
 

Napomene uz načine provere znanja:

 1. Predispitne obaveze nose 40% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
 2. Kako bi se uspešno položio predmet ORM2, neophodno je da student osvoji minimum 51% ukupnog broja bodova iz predispitnih obaveza i teorijskog dela ispita zbirno (uzimajući u obzir prethodno navedenu napomenu).
 3. Kolokvijum položen u toku semestra se studentima priznaje do junsko/julskog ispitnog roka (zaključno sa istim) tekuće školske godine. Studenti koji ne polože ostatak gradiva u junsko/julskom ispitnom roku tekuće školske godine kasnije polažu ceo ispit.
 4. Ukoliko student nije zadovoljan svojim rezultatom na ispitu, dužan je da emailom obavesti predmetnog nastavnika da želi da ponovo izađe na ispit; u protivnom zaključna ocena automatski ide u zapisnik. Upis ocene ide u bilo kom ispitnom roku, prema obaveštenju na sajtu odseka RT-RK.

 

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:

Pored redovnih termina nastave, po potrebi student se takođe može javiti predmetnom nastavniku u terminu konsultacija ili asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije (e-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com).

Sadržaj

1.    Pregled osnova telekomunikacionih mreža i interneta stvari

 • Model komunikacije
 • Prenos digitalnog signala
 • OSI model međuračunarske komunikacije
 • TCP/IP model međuračunarske komunikacije
 • IoT protokoli

2.    Bežične mreže

 • Specifičnosti bežičnog prenosa
 • Podela mreža po topologiji, arhitekturi, načinu prenosa i oblasti pokrivenosti
 • Odabiranje signala
 • Prenos u radio opsegu
 • Dvosmerna komunikacija
 • Višekorisnički pristup
 • Digitalne modulacije
 • Tehnike proširenog spektra

3.    Osnovi teorije informacija

 • Modelovanje izvora informacija
 • Modelovanje telekomunikacionog kanala
 • Blok kodovi
 • Konvolucioni kodovi

4.    WiFi mreže

 • Funkcije fizičkog sloja (DSSS i OFDM fizički sloj)
 • Topologija WiFi mreže
 • Kontrola pristupa medijumu
 • Prenos podataka na MAC sloju
 • Upravljačke procedure MAC podsloja sloja veze
 • Veza sa mrežnim slojem (IP adrese, ARP protokol, DHCP protokol, mobilni IP)

5.    Zigbee mreže

 • Fizički sloj 802.15.4 standarda
 • Topologija mreže
 • Kontrola pristupa medijumu
 • Prenos podataka MAC sloja
 • Upravljačke i kontrolne procedure MAC sloja
 • Tipovi uređaja u Zigbee mreži
 • Adresiranje i usmeravanje podataka na mrežnom sloju
 • Upravljačke procedure mrežnog sloja

6.    Z-Wave mreže 

 • Fizički sloj (modulacija, format okvira)
 • MAC sloj (pristup medijumu i slanje podataka)
 • Režim rada uređaja na MAC sloju
 • Formiranje mreže
 • Usmeravanje podataka na mrežnom sloju
 • Promena topologije mreže

7.   Bluetooth BR/EDR

 • Fizički sloj (modulacija, frekvencijski kanali)
 • Sloj veze (topologija mreže, adresiranje)
 • Mrežni sloj (formiranje mreže, prenos podataka)

8.    Bluetooth BLE

 • Modulacija i frekvencijski kanali
 • Adresiranje uređaja
 • Upravljačke procedure mrežnog sloja
 • Tipovi uređaja

9.   Protokoli aplikativnog sloja u IoT

 • Specifičnosti IoT protokola aplikativnog sloja
 • MQTT protokol
 • AMQP protokol