You are here

Osnovne informacije

MSc Miloš Pilipović
Telefon: 
4801 113
Email: 
milos.pilipovic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Miloš Pilipović je rođen 1983. godine u Novom Sadu. Osnovne i master studije završio je na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, na smeru Računarska tehnika i računarske komunikacije 2009. godine. Naziv odbranjene master teze je “Adaptivno zaštitno kodovanje i modulacije u bežičnim komunikacionim sistemima”. Doktorske studije je upisao školske 2009/2010 godine na istom fakultetu, studijski program Računarstvo i automatika.  

Miloš Pilipović je zaposlen u okviru Instituta RT-RK, gde pored istraživanja u okviru naučno-tehnoloških projekata, aktivno učestvuje i u izvođenju nastave na predmetima Osnove računarskih mreža 1 i 2, prenoseći teorijska i praktična znanja novim generacijama studenata.

Istraživački interes Miloša Pilipovića usmeren je ka digitalnim sistemima, obradi digitalnih signala i računarskim komunikacijama.

U 2015. godini je izabran u zvanje Istraživač saradnik na Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK za sisteme zasnovane na računarima.

Od stranih jezika tečno govori engleski.