You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Nebojša Pjevalica
redovni profesor
Telefon: 
485 4597
Email: 
nebojsa.pjevalica@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Dr Nebojša Pjevalica je docent na Fakultetu tehničkih nauka (Odsek za računarsku tehniku i međuračunarske komunikacije). Diplomski, magistarski rad i doktorsku tezu odbranio je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1995, 2000 i 2007 godine respektivno. U okviru nastavne delatnosti, radio je kao asistent ili nastavnik na predmetima Električna merenja, Elektronska merenja i instrumentacija, Električna merenja neelektričnih veličina, Mikroračunarski merno-akvizicioni sistemi, Merenja u robotici i Logičko projektovanje računarskih sistema. Tokom 2001 godine bio je u statusu gostujućeg profesora (Visiting Research Professor) na New Mexico Highlands University, Las Vegas, USA, gde je učestvovao u nekoliko istraživačkih i obrazovnih projekata kao što su Introductory Engineering Course (PP 12101SU) u organizaciji NASA agencije za svemirska istraživanja, zatim projekat razvoja A/D konvertora sa fazi logičkom povratnom spregom i aritmetičkog procesora nad Sigma-Delta povorkama signala. Autor je preko dvadest radova na međunarodnim konferencijama i preko trideset na domaćim, do sad je učestvovao na brojnim domaćim i međunarodnim projektima od kojih vredi istaći “Embedded Engineering Learning Platform” FP7 projekat evropske unije i republičke projekte tehnološkog razvoja br. 32023, „Nova generacija uređaja za merenje i testiranje u elektrodistribuciji,“, 2002. – 2005; br. 6120, „Merenje kvaliteta električne energije“, 2005. – 2008; br. 11005 „“Razvoj arhitekture digitalnog TV prijemnika sa optimalnim ulaznim stepenom“, 2008. – 2009; br. 11024, „Merenje tokova električne snage i energije“, 2008. – 2011; br. 32019, „Merenja u konceptu pametne distiributivne mreže“, 2011. – 2015. Od 2005. godine aktivno učestvuje u radu instituta RT-RK, gde prevashodno radi na komercijalnim projektima u domenu dizajna i verifikacije integrisanih kola i sistema. Značajniji komercijalni projekti su: namenski uređaj za ispitivanje DDR2 memorijskih DIMM modula 2005, LL5000 projekat edukacione FPGA razvojne platforme 2006, verifikacija Micronas DRXJ digitalnog integrisanog TV dekodera 2006, namenski uređaj baziran na FPGA za ispitivanje Micronas digitalnih TV demodulatora 2007, sinteza i verifikacija RTL koda za BOSCH MEMS akcelerometar 2007-2008, dizajn i verifikacija Cirrus Logic integrisanog kola za upravljanje BLDC motorima 2009-2014, verifikacija FPGA koda u sistemu za autonmno upravljanje motornim vozilima TTTech 2014-2015.