You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
OPPFA - Odabrana poglavlja projektovanja fizičke arhitekture
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VI
Nedeljni fond časova: 
4+4

Opis

Predmet ima za cilj da studentima Računarstva i automatike ponudi praktična znanja u projektovanju hardvera. Kroz predmet student se upoznaje sa osnovnim gradivnim elementima elektronskih kola, preko upoznavanja intefejsa savremenih čipova (AD/DA konvertora, brzih magistrala). Poseban akcenat je dat na savremene brze sprežne sisteme (primera radi integritet DDR memorijskih signala). Kroz predmet se student upoznaje sa tehnikama ispitivanja hardvera i interakcijom softver-hardver. U završnici kursa studeti se upoznaju sa spoljnim sprežnim podsistemima kao što su USB, LAN i sl.

Predmet ima za cilj da prenese studentima što više praktičnih znanja i kroz primere iz prakse uvede u oblast projektovanja složenih digitalnih sistema. Finalni deo predmeta se realizuje kroz prakatično projektovanje nekog uređaja (primera radi u školskoj 2014-15 to je bio projekat STB za digitalne TV prijemnike).

Konsultacije: Prof. dr Nikola Teslić
Pon Uto Sre Čet Pet
09-10 09-10 09-10 09-10 09-10

Semestar: VI

Ukupan broj časova u semestru:

Predavanja: 30
Vežbe: 60 (C)

Obrazovni cilj:
Osposobljavanje za projektovanje, realizaciju i testiranje složenih digitalnih sistema kroz ovladavanje odabranih poglavlja projektovanja fizičke arhitekture

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Osposobljenost za projektovanje, realizaciju i testiranje fizičke arhitekture složenih digitalnih sistema

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Uvod u strukturu računarskog sistema (specifičnosti projektovanja računarskih sistema, komponente u računarskim sistemima - klasifikacija, osnovna svojstva, kataloški podaci, tipovi kućišta, izbor i nabavka).
  • Prostiranje signala, vremenski odnosi i temperaturni aspekti u računarskim sistemima (problemi refleksije, distribucija takta, distribucija napajanja, talasni oblici, metode smanjenja smetnji).
  • Štampane ploče (osnovni pojmovi, montaža komponenti, odvođenje toplote, preporuke za štampane ploče sa visokim frekvencijama takta).
  • Sprežni sklopovi u računarskim sistemima (standardi, komponente, primena programabilnih sekvencijalnih mreža).
  • Neki aspekti projektovanja složenih računarskih sistema i tipični problemi (višepristupne memorije, pretvarači brzine i pretvarači nivoa).
  • Problemi ispitivanja sistemske programske podrške u realnom vremenu (rukovaoci uređajima).
  • Osnovne tehnike ispitivanja fizičke arhitekture računarskih sistema.
  • Problemi u napajanju računarskih sistema (mrežni ispravljači, prekidački konvertori, linearni regulatori, hemijski izvori, napajanje sa više naponskih izvora, proračun napajanja računarskih sistema).

Uslovi za slušanje predmeta:
Položen ispit iz Logičkog projektovanja računarskih sistema 2

Predispitne obaveze:
Urađen ispitni rad, čija težina je takva da može da se uradi u terminima predviđenim za vežbe iz ovog predmeta.

Oblici nastave i nacin provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Računarske vežbe. Konsultacije.
Nastava se izvodi kao blok nastava iz dva dela. U prvom delu blok nastave studenti slušaju predavanja iz teorije u prepodnevnom terminu. U popodnevnom terminu se izvode računarske vežbe. U drugom delu blok nastave, student izrađuje svoj ispitni rad. Ocena iz ispitnog rada čini 80% ukupne ocene. Na kraju bloka se polaže test iz teorije. Ocena iz testa čini 20% ukupne ocene.

Formiranje ocene:
Aktivnost / Bodovi

Pohađanje nastave (do 10%)
Kolokvijumi (do 90%)
Radovi (do 80%) / 80%
Vežbe (do 10%)
Ispit (do 100%) / 20%

Literatura :
1. V. Kovačević, Z. Krajačević, Odabrana poglavlja projektovanja fizičke arhitekture, skripte

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi