You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
PP - Paralelno programiranje
Studijski program: 
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - SIIT
Semestar: 
IV
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

Predmet pokriva: uvod u PP, analiza efikasnosti algoritama, projektovanje paralelnih algoritama, šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, i komunikacioni šabloni), aktueni modeli paralelnog programiranja (Intel Cilk Plus, Intel TBB, i OpenCL), i strukturno paraleno programiranje zasnovano na šablonima (šabloni kompozicije, serijske i paralene kontrole toka, serijskog i paralelnog rukovanja podacima, i drugi deterministički i nederministički šabloni).
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za paralelno programiranje paralelnih računarskih arhitektura primenom šablona, modela i alata za paralelno programiranje.

Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
Odsek RT-RK, Radnička 30a, I sprat
Konsultacije: MSc Branislav Kordić
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 09:45        

PP, šk 2015/2016 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet:
Paralelno programiranje
Fond: 2+2 (predavanja + laboratorijske vežbe)
Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof.
Glavni asistent: Branislav Kordić

Literatura:

  1. M. Popović i V. Kovačević, „Paralelno programiranje", FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2015.
  2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu.

Cilj:
Osposobljavanje studenata za paralelno programiranje paralelnih računarskih arhitektura.

Oblici nastave:
Predavanja po knjizi pod 1. i materijalima pod 2.
Vežbe su organizovane u 13 termina u laboratoriji. U svim terminima se stiču bodovi. Za prvih 8 termina postoje odgovarajući materijal na sajtu odseka, koji student treba unapred da prouči. U terminima poslednjih 5 vežbi student izrađuje predmetni projekat.

Načini provere znanja:
10% pohađanje nastave (5% predavanja + 5% vežbe)
40% laboratorijske vežbe
20% za predmetni projekat
30% poena za ispit iz teorije (ili opciono 2 testa po 15% u toku semestra)

Napomene uz načine provere znanja:

  1. Predispitne obaveze nose 70% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
  2. Minimalno se mora realizovati 25% predispinih obaveza da bi se uopšte moglo izaći na ispit, ali se tada mora osvojiti svih 30% na ispitu, da bi se dobila ocena 6.

Detalji u vezi provere znanja:

  1. Prisustvo na predavanjima i laboratorijskim vežbama se evidentira (+/-).
  2. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +, a asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +. Ove nagrade mogu doprineti u zaključivanju konačne ocene.
  3. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
  4. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:
U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com .

U Novom Sadu, Predmetni nastavnik,
24.01.2015.god. dr Miroslav Popović, red. prof.
FTN, Kat. za računarsku tehniku