You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
OAiS DSP 2 - Osnovi algoritama i struktura DSP 2
Studijski program: 
Računarstvo i automatika – E2
Semestar: 
VI
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

Cilj ovog predmeta su osnovni algoritmi digitalne obrade signala u najčešćim aplikacijama kao što su kompresija signala zvuka i slike, otklanjanje šuma i promena formata. Uključeni su algoritmi za interpolaciju i decimaciju signala, algoritmi filter banki i transformacionog kodovanja za kompresiju signala. Takođe su uključeni primeri aplikacija za izoštravanje slike, uklanjanje šuma iz slike i promene veličine slike.

Konsultacije: Prof. dr Željko Lukač
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru

Ukupan broj časova u semestru:
Predavanja: 30
Vežbe: 30 (C)

Obrazovni cilj:
ovladavanje algoritmima i njihovim programskim realizacijama na procesorima sa strukturom karakterističnom za digitalne procesore signala.

Ishodi obrazovanja (stečena znanja):
Usvajanje pojmova i postupaka karakterističnih za algoritme i strukture digitalnih procesora signala.

Sadržaj/struktura predmeta:

  • Programska podrška digitalne obrade audio signala - implementacija algoritama završne obrade.
  • Programska podrška kvantizacije i kodovanja govora.
  • Programska podrška audio kodeka.
  • Programska podrška digitalne obrade slike.
  • Programska podrška digitalne obrade video signala.
  • Osnovi primene mašinskog učenja u obradi slike i video signala.

Uslovi za slušanje predmeta:
nema

Predispitne obaveze:
Prisustvo na predavanjima, laboratorijske vežbe i domaći zadataci

Oblici nastave i način provere znanja:
Predavanja. Tutorijali. Laboratorijske vežbe. Konsultacije.

Formiranje ocene:
Aktivnost / Bodovi

Vežbe: 10%
Domaći zadataci: 30%
Teorijski deo ispita - test 30%
Usmeni deo ispita 30%

Literatura :
1. M. Temerinac, Ž. Lukač, I. Kaštelan, Osnovi algoritama i struktura DSP 2, FTN, 2016.
2. S. K. Mitra, Digital signal processing, Mc Graw Hill, 1998/2005

LEGENDA:
(A) - Fond časova auditornih vežbi
(C) - Fond časova računarskih vežbi
(G) - Fond časova grafičkih vežbi
(N) - Fond časova numeričko/računskih vežbi
(L) - Fond časova laboratorijskih vežbi