You are here

Održana radionica na temu unapređenja kvaliteta nastave

31.10.2019 - 10:45
Galerija

Pred sam početak školske 2019/2020. godine Naučno-nastavno veće RT-RK odseka organizovalo je jednodnevnu radionicu u cilju unapređenja kvaliteta nastave. Radionica je održana u prijatnom ambijentu kongresnog centra Andrevlje, smeštenog na Fruškoj gori.

Zadatak radionice bio je da se izlože uočeni problemi, definišu oblasti unapređenja i napravi plan konkretnih akcija za poboljšanje nastave.

Izlaganje problema koji su do sada primećeni u nastavi bili su podeljeni po godinama studija, s obzirom na različite izazove na različitim godinama studija. Neki od problema se tiču mnogobrojnosti studenata na nižim godinama, njihovog razumevanja značaja pojedinih predmeta, kao i slabije posećenosti predavanjima na nekim godinama. Nastavnici su naglasili važnost toga da studenti bolje povezuju znanje iz srodnih predmeta, kao i da stiču bolje predznanje za naredne godine studija. Takođe, istaknuta je potreba da se na vežbama što više primenjuje naučeno i da se studenti više podstiču na interakciju i zalaganje. Primećena je i potreba za osavremenjavanjem literature i opreme, češćim utvrđivanjem gradiva i proverama znanja, kao i za što boljom organizacijom predavanja i vežbi.

Nakon uvodnog dela i pauze, radionica je nastavila da se odvija u produktivnom smeru, sa mnogo izlaganja i razgovora koji će uticati na sveobuhvatni napredak nastave na Odseku. Profesori i asistenti izdvojili su oblasti u kojima vide najviše mogućnosti napretka a one se odnose na ocenjivanje, uspostavljenje ustaljenih pravila nastave, način organizovanja vežbi i predavanja, kao i na povezivanje gradiva različitih predmeta.

U kategoriji ocenjivanje promene će se odnositi na insistiranju na usmenim prezentacijama/diskusijama pri odbrani projekta/ispita, češćim i kraćim proverama znanja po manjim celinama, smanjivanje opterećenja, kao i adekvatnu preraspodelu bodova sa pismenog i usmenog dela ispita.

U nastavi će se sprovoditi zajednički stav/pravilnik, podsticaće se rad od kuće kroz domaće zadatke, raditi na boljem uparivanju predavanja, vežbi i projekata, unaprediti blokovska nastava, obezbediti bolja dostupnost materijala, posvećivati više pažnje studentu “jedan na jedan”, te pratiti zadovoljstvo studenata u toku semestra sprovođenjem ankete.

Radiće se na boljem povezivanju predavanja i vežbi, aktivnom učešću predavača na vežbama, motivaciji/proaktivnosti studenata kroz rad u manjim grupama, te stimulaciji u vidu rešavanja obaveza u predroku.

Obnoviće se istraživački projekti na Odseku, a nastava će se početi održavati i na doktorskim studijama, pri čemu ispit može biti zamenjen radom na konferenciji.

Na predavanjima će se obezbediti knjiga za teorijski deo nastave i radiće se na aktuelizaciji nastavnih materijala, kao i na većoj interakciji sa studentima.

Ističe se želja da se ostvari veća posećenost predavanjima i vežbama kroz dodatnu posvećenost nastavnog kadra koji će raditi na podizanju kvaliteta nastave, a kao posebno značajno nastavnici će stimulisati povezivanje gradiva iz različitih predmeta.

U želji da budućim i trenutnim studentima RT-RK odseka pruže što bolji kvalitet nastave, opšti zaključak je da će profesori i asistenti raditi na motivaciji studenata kroz veću interaktivnost nastave i prilagođavanje materijala, obezbeđivanje literature, osavremenjivanje nastave, povezivanje gradiva različitih predmeta, te unapređenja komunikacije sa studentima. Daće se akcenat na gradivu primenjivom u praksi kako bi studenti razumeli svrhu naučenog, uskladiti raspored i veličine grupa, kao i broj asistenata, te obezbediti promene u načinu ocenjivanja kroz češće provere znanja, preraspodelu predispitnih i ispitnih obaveza, kao i primenu novog pravilnika FTN.

Svim studentima želimo srećan početak nove školske godine!