You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
PP - Paralelno programiranje
Studijski program: 
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - SIIT
Semestar: 
IV
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
3+2

Opis

Predmet pokriva: uvod u PP, analiza efikasnosti algoritama, projektovanje paralelnih algoritama, šabloni paralelnog programiranja (pronalaženje paralelizma, struktura algoritma, pomoćne strukture, i komunikacioni šabloni), aktueni modeli paralelnog programiranja (Intel Cilk Plus, Intel TBB, i OpenCL), i strukturno paraleno programiranje zasnovano na šablonima (šabloni kompozicije, serijske i paralene kontrole toka, serijskog i paralelnog rukovanja podacima, i drugi deterministički i nederministički šabloni).
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za paralelno programiranje paralelnih računarskih arhitektura primenom šablona, modela i alata za paralelno programiranje.

Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
NTP-502
Konsultacije: dr Dušan Kenjić
 
Pon Uto Sre Čet Pet
         

 

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.

PP, šk 2023/2024 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet:
Paralelno programiranje
Fond: 3+2 (predavanja + laboratorijske vežbe)
Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof.
Glavni asistent: Dušan Kenjić

Literatura:

  1. M. Popović i V. Kovačević, „Paralelno programiranje", FTN Izdavaštvo, Novi Sad.
  2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu.

Cilj:
Osposobljavanje studenata za paralelno programiranje paralelnih računarskih arhitektura.

Oblici nastave:
Predavanja po knjizi pod 1. i materijalima pod 2.
Vežbe su organizovane u 13 termina u laboratoriji. U svim terminima se stiču bodovi. Za svaki termin postoje odgovarajući materijal na sajtu odseka, koji student treba unapred da prouči.

Načini provere znanja:
50% laboratorijske vežbe
50% ispit iz teorije (ili opciono 2 testa po 25% u toku semestra

Napomene uz načine provere znanja:

  1. Predispitne obaveze nose 50% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
  2. Minimalno se mora realizovati polovina predispinih obaveza, polovina bodova na ispitu, i u zbiru 51% bodova.

Detalji u vezi provere znanja:

  1. Prisustvo na predavanjima i laboratorijskim vežbama se evidentira (+/-).
  2. Nastavnik može da nagradi prisustvo i znanje na kvizu na predavanjima sa +, a asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.  Ove nagrade mogu doprineti u zaključivanju konačne ocene.
  3. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
  4. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:

U principu treba što je moguće više koristiti redovne termine nastave. Izuzetno, u toku semestra, studentkinja/student se može javiti nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želela/želeo da dođe na usmene konsultacije. E-mejl adrese svih sa Odseka RT-RК su oblika: ime.prezime@rt-rk.uns.ac.rs.

U Novom Sadu, Predmetni nastavnik,
08.02.2024.god. dr Miroslav Popović, red. prof.
FTN, Kat. za računarsku tehniku