You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
OOP 2 - Objektno orijentisano programiranje 2
Studijski program: 
Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije - SIIT
Semestar: 
III
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
2+2

Opis

Predmet pokriva sledeće teme: objekati, tipovi, vrednosti, iskazi i izrazi, obrada grešaka, pisanje programa, dovršavanje programa, funkcije, klase, ulzano-izlazni tokovi, kastomizacija ulaz-izlaza, model prikaza (display model), grafičke klase, projektovanje grafičkih klasas, iscrtavanje funkcija, grafički interfejs (GUI), vektori i slobodna memorija, vektori i nizovi, vektori, templeti i izuzeća, kontejneri i iteratori, algoritmi i mape, manipulacija teksta, numerika, programiranje sistema u realnom vremenu (embedded systems).
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa naprednim konceptima objektno-orijentisanog pristupa upotrebom programskog jezika C++.

Konsultacije: Doc. dr Miodrag Đukić
Pon Uto Sre Čet Pet
      12-13  
Konsultacije: MSc Sandra Ivanović
Pon Uto Sre Čet Pet
         

Konsultacije se održavaju po dogovoru, u prostorijama Odseka za računarsku tehniku i računarske komunikacije, NTP, kancelarija 516 ili na platformi MSTeams.

OOP2, šk 2021/2022 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet:
Objektno orijentisano programiranje 2
Fond: 3+3 (predavanja + laboratorijske vežbe)

Literatura:

  1. Bjerne Stroustrup, „Programming – Principles and Practices Using C++“, Addison-Wesley, 2014.
  2. Bjerne Stroustrup, „The C++ Programming Language (4th Edition)“, Addison-Wesley, 2013.
  3. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.) na sajtu.

Cilj:
Upoznavanje studenata sa naprednim konceptima objektno-orijentisanog pristupa upotrebom jezika C++.

Oblici nastave:
Predavanja po knjizi pod 1. i pratećim prezentacijama Bjernea Stroustrupa.
Vežbe su organizovane u 13 termina u laboratoriji. Na sajtu odseka postoje odgovarajući materijali.

Načini provere znanja:
5% pohađanje vežbi
5% domaći zadatak
40% za predmetni projekat
50% poena za ispit iz teorije

Napomene uz načine provere znanja:

  1. Predispitne obaveze nose 50% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra.
  2. U okviru predispitnih obaveza mora realizovati bar pola od ukupnog broja bodova koje nose, da bi se moglo izaći na ispit.

Detalji u vezi sa proverom znanja:

  1. Prisustvo na laboratorijskim vežbama se evidentira.
  2. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +, a asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +. Ove nagrade mogu doprineti u zaključivanju konačne ocene.
  3. Ispit iz teorije je pismeni.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:
U principu, treba što je moguće više koristiti redovne termine nastave i vežbi za konsultovanje. U izuzetnim slučajevima student se javlja nastavniku ili asistentu mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije.

U Novom Sadu,
17.10.2021.god.

Predmetni nastavnik, dr Miodrag Đukić, docent
FTN, Katetra za računarsku tehniku