You are here

Osnovne informacije

Naziv: 
Distribuirani sistemi u realnom vremenu
Studijski program: 
Računarski inženjering - RI
Semestar: 
IX
Asistent: 
Nedeljni fond časova: 
3+3

Opis

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju distribuiranih sistema u realnom vremenu. Predmet se sastoji iz tri dela. Prvi deo je teorija, sa sledećim temama: uvod, prosleđivanje poruka, međusobno isključivanje, kauzalnost i vreme, izbor lidera, brojačke mreže, distribuirana deljena memorija, konsenzus i hijerarhija konsenzusa. Drugi deo su laboratorijske vežbe iz Python paketa multiprocessing, koje pokrivaju osnovne apstrakcije za pisanje distribuiranih programa. Treći deo je izrada projekta.

Konsultacije: Prof. dr Miroslav Popović
Pon Uto Sre Čet Pet
  11:00-12:00      
NTP-502
Konsultacije: dr Branislav Kordić
Pon Uto Sre Čet Pet
09:00 - 09:45        

DSuRV, šk 2021/2022 INFORMACIJA ZA STUDENTE

Predmet: Distribuirani sistemi u realnom vremenu

Fond: 3+3 (predavanja + laboratorijske vežbe)

Nastavnik: dr Miroslav Popović, red. prof. miroslav.popovic@rt-rk.com 

Assistent: Branislav Kordić branislav.kordic@rt-rk.com

Literatura:

  1. Miroslav Popović, Osnove distribuiranih sistema u realnom vremenu, drugo izmenjeno izdanje, FTN Izdavaštvo, Knjiga 951.
  2. Materijal (prezentacije, pripreme za vežbe, itd.)  na sajtu Odseka www.rt-rk.uns.ac.rs.

 

Zahvalnica: koristim priliku da se zahvalim mojim prijateljima Costas Bush, Hagit Attiya i Jennifer Welch za pomoć u pripremi ovog kursa. Posebno se zahvaljujem Costas Bush i Jennifer Welch za dozvolu da neke njihove prezentacije prevedem, prilagodim i uključim u Materijal za kurs (Literatura pod 2.).

Cilj:

Osposobljavanje studenata za projektovanje i realizaciju distribuiranih sistema u realnom vremenu. Akcenat je podjednako na teoriji i na praksi.

Oblici nastave:

Predavanja pokrivaju teorijske osnove distribuiranih sistema.

Vežbe su organizovane u 3 laboratorijske vežbe i predmetni projekat. Za svaku lab. vežbu postoji odgovarajući materijal na sajtu odseka, koji je potrebno proučiti pre vežbe. U svim lab. vežbama se stiču bodovi. Studenti izrađuju projekat u malim grupama (po troje) ili samostalno.

Načini provere znanja:

20% poena za laboratorijske vežbe (3 termina u laboratoriji)

30% za predmetni projekat (kroz samostalan rad)

50% poena za ispit iz teorije (na ispitu)

 

Napomene uz načine provere znanja:

1.             Predispitne obaveze nose 50% i mogu se realizovati isključivo u toku semestra (bloka).

2.             Minimalno se mora realizovati 25 bodova iz predispinih obaveza, 25 bodova na ispitu, i u zbiru 51 bod.

Detalji u vezi provere znanja:

  1. Nastavnik može da nagradi znanje na kvizu na predavanjima sa +.
  2. Asistent može da nagradi angažovanost u laboratoriji sa +.
  3. Laboratorijske vežbe se ocenjuju ocenama od A do E, detalji na sajtu www.rt-rk.uns.ac.rs .
  4. U slučaju bolesti, vežba može da se brani u terminima nadoknade, koji će se organizovati po potrebi.
  5. Ispit iz teorije je po pravilu pismeni. Odgovara se po pravilu na 10 pitanja.

Konsultacije sa nastavnikom i asistentima:

U principu treba što je moguće više korisiti redovne termine nastave. Izuzetno, po potrebi student se javlja nastavniku/asistentu e-mejlom sa konkretnim pitanjem ili sa predlogom termina kada bi želeo da dođe na usmene konsultacije. Nastavnik/asistent po potrebi predlaže drugi termin. E-mejl adrese svih sa Katedre su oblika: ime.prezime@rt-rk.com .

 

U Novom Sadu,                                                                                     Predmetni nastavnik,

12.09.2022.god.                                                                                      dr Miroslav Popović, red. prof.

                                                                                                                FTN, Kat. za računarsku tehniku