You are here

Održana radionica na temu unapređenja sadržaja predmeta na Odseku

28.02.2020 - 13:30
Galerija

Par meseci nakon prve radionice u organizaciji Naučno-nastavnog veća RT-RK odseka organizovana je i naredna, ovoga puta sa temom unapređenje sadržaja predmeta Odseka RT-RK.

Na samom početku radionice prezentovani su rezultati ankete studenata sa ciljem da se oslušnu studentski utisci o sadržaju predmeta i pređenom gradivu, kako na predavanjima tako i na vežbama. Ohrabrujuće je da su studenti veoma dobro ocenili posvećenost i dostupnost profesora i asistenata na Odseku, kao i sprovođenje interaktivne nastave i praktično pojašnjavanje primera. Studentski predlozi za unapređenje nastave na Odseku su bili veoma značajni i sa sigurnošču će se pristupiti implementaciji mnogih.

Nakon sumiranja utisaka o anketi, bilo je veoma korisno čuti izlaganje učesnika na koji način su sproveli korektivne mere za unapređenje tehnike izvođenja nastave, a koje su definisane na prošlom susretu. Pohvalno je, da su nakon sprovedenih mera, efekti merljivi i deluju stimulišuće za predavače.

Posle prvog dela radionice i pauze učesnici su se fokusirali na davanje predloga za unapređenje sadržaja predmeta. Produktivna diskusija iznedrila je mnogo novih predloga. Uočena je potreba da se pronađu primeri dobre prakse na nekim od vodećih svetskih Univerziteta i da se isti usklade sa specifičnostima našeg obrazovnog sistema.

Značajno je bilo i izlaganje doc. dr Miodraga Đukića, kojim su prezentovane veze između predmeta na Odseku RT-RK. Definisana je potreba za unapređenjem sistema predavanja i vežbi a sa ciljem da studenti počnu da povezuju znanja dobijena na različitim predmetima.

Drugi deo radionice finaliziran je iznošenjem konkretnih predloga za poboljšanje sadržaja predmeta na Odseku. Na ovaj način su profesori i asistenti međusobno razmenili vrlo korisna saznanja i iskustva, i odlično se nadovezali na prethodnu temu uočavanja veza između predmeta.

Posebna pažna posvećena je analizi predmeta LPRS 1, nakon kojeg se  studenti odlučuju o upisu RT-RK smera. Prisutna je želja da ovaj predment na adekvatan način prezentuje RT-RK smer, te da u tom cilju sadrži dobar balans digitalnog dizajna i softverskog dela predmeta, te kvalitetnu literaturu koja prati plan i program predmeta.

Kako je uočena potreba za osveženjem edukativnih materijala najavljene su i mnoge nove publikacije koje možemo očekivati u tekućoj godini.

Od ostalih opštih predmeta diskusije može se izdvojiti saglasnost i potreba da nazivi predmeta apsolutno odgovaraju sadržaju predmeta, da se uvedu dodatni termini u laboratoriji za rad na platformama uz prisustvo asistenta, te da ima više ocenjivanja na času.

Naučno-nastavno veće Odseka RT-RK, kao odgovorno studijsko naučno rukovodstvo, prepoznaje potrebu da obrazovni proces bude celovit i temeljan, ali i izbalansiran i doziran kroz predmente, te da učenje o svim opštim mestima (npr elektronika, protokoli) pravi vezu sa RT-RK programom, kao i da svi RT-RK predmeti prave vezu jedni s drugim, čineći jedinstvo koje na najbolji mogući način gradi budućeg inženjera namenskog (embedded) softvera. Da bi se sproveo ovakav celokupni top-level program studija, potrebno je izvršiti i reorganizaciju pojedinih predmeta, tj. izvršiti intervencije na pojedinim nastavnim mestima. Jedna od mera na ovom putu bila bi i  transformacija predmeta Arhitekture računara u pregledni, savremeni, Computer engineering predmet.

Na kraju radionice, gost prof. dr Adamov sa PMF, je profesorima i asistentima Odseka RT-RK održala predavanje na temu uspešne prezentacije i dala ideje na koji način dizajn nastavne prezentacije može da utiče na povećanje motivacije i pažnje studenata kao i na njihovu zainteresovanost za usvajanje novih znanja.