You are here

Novi udžbenik - Verifikacija digitalnih integrisanih kola System Verilog sa osnovama UVM-a

18.07.2022 - 13:15
Galerija

Drage kolege,

Iz FTN izdavaštva, Edicija tehničke nauke – udžbenici, izašla je knjiga prof. dr Nebojše Pjevalice pod nazivom „Verifikacija digitalnih integrisanih kola System Verilog sa osnovama UVM-a“, ISBN: 978-86-6022-407-3.

Iz sadržaja izdvajamo: „Кnjiga izlaže teme potrebne za savladavanje osnovnih tehnika verifikacije digitalnih elektronskih kola visokog stepena integracije. Obrađene teme podeljene su u tri poglavlja. Prvo - uvodno, sa kratkim istorijskim osvrtom i motivacijom uvođenja naprednih softverskih tehnologija u domen verifikacije digitalnih integrisanih kola. Drugo - jezik System Verilog za opis i simulaciju digitalnih sistema, u kom se u okviru 18 odeljaka pokrivaju najznačajniji aspekti jezika sa akcentom na simulaciju složenih integrisanih kola. Treće - Univerzalna verifikaciona metodologija – UVM, čijih 8 odeljaka razrađuje detalje ove metodologije kao dominantne u savremenoj inženjerskoj praksi.“

Sažetak iz recenzije: „Udžbenik na jasan i koncizan način izlaže materijal prikupljan kroz višegodišnju praksu autora u akademiji i industriji u domenu verifikacije digitalnih integrisanih kola. Pokriven je System Verilog jezik za opis hardvera iz kog je izvedena Univerzalna verifikaciona metodologija kao dominantna u savremenoj inženjerskoj praksi. Obe teme su obrađene dosledno sa ciljem uvođenja studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, odseka za Računarstvo i automatiku u ovu sve aktuelniju oblast digitalne tehnologije.“

Želja nam je da vama i budućim studentima ovaj udžbenik postane korisno sredstvo za sticanje znanja iz domena verifikacije digitalnih integrisanih kola i System Verilog-a.

Zdravo, bezbrižno i zabavno leto,

žele vam profesori, asistenti i ostali članovi kolektiva Odseka RT-RK.