You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Vladimir Kovačević
profesor emeritus
Telefon: 
4801 105
Email: 
vladimir.kovacevic@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Vladimir Kovačević je rođen 03.06.1940. godine u Velikom Cvjetniću. Od 1963. do 1969. godine studira na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kad završava magistarske/specijalističke studije. Doktorsku disertaciju "Automatska zaštita podataka pri prenosu od centra za AOP do drugih centara ili izvršivih elemenata" odbranio je na Tehničkoj vojnoj akademiji za KOV, u Zagrebu, 1975.godine. U više navrata je boravio u inostranstvu na specijalizaciji i to u:

  • Rusiji, 1966. godine, 6 meseci
  • Švedskoj, 1968. godine, 6 meseci
  • Alžiru, 1976. godine, 12 meseci

Profesionalna orjentacija Vladimira Kovačevića je u domenu Elektrotehnike i računarstva, Računarske tehnike i računarskih komunikacija, i sistema realnog vremena
Tokom karijere je boravio u različitim ustanovama i na različitim pozicijama, i to na:

  • Vojno-tehnički Institut, Beograd, 1963-1967. godine, kao inženjer saradnik
  • Vojno-tehnički Institut, Beograd, 1967-1970. godine, kao samostalni inženjer
  • Vojno-tehnički Institut, Beograd, 1970-1976. godine, kao vodeći inženjer
  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 1975-1981. godine, kao docent
  • Uprava za informatiku GŠ JNA, 1976-1981. godine, kao vodeći inženjer
  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 1981-1986. godine, kao vanredni profesor
  • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, 1986-2007. godine, kao redovni profesor

Profesor Kovačević je bio mentor na desetinama diplomskih, magistarskih i doktorskih disertacija na Fakultetu tehničkih nauka.

IV ČLANSTVO U STRUČNIM I NAUČNIM ASOCIJACIJAMA
Član je međunarodnog udruženja IEEE.

Univerzitet u Novom Sadu je odlukom Senata broj 04-29/1 od 24.01.2008. godine Vladimiru Kovačeviću, redovnom profesoru u penziji, dodelio zvanje profesor emeritus.

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije