You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Miroslav Popović
Šef Katedre za računarsku tehniku, redovni profesor
Telefon: 
4801 104
Email: 
miroslav.popovic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn
ORCID profil: 
http://orcid.org/0000-0001-8385-149X

Biografija

Dr Miroslav Popović je stekao sve diplome na Univerzitetu u Novom Sadu: odbranio je diplomski rad “Jedno rešenje automatskog restarta računarskog sistema” 1984. god., magistarsku tezu “Jedan pristup u realizaciji koncepta VMS” 1988. god., a doktorsku tezu “Prilog primeni koncepta VM u ambijentu otvorene arhitekture” 1990. god. Postao je redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu 2002. god. Sada uglavnom predaje predmete iz objektno orijentisanog programiranja, paralelnog programiranja i programskih alata, sistemskog programiranja u realnom vremenu, i međuračunarskih komunikacija i računarskih mreža. U poslednjih desetak godina je objavio preko 120 radova na konferencijama i u časopisima (od toga u poslednjih 5 godina je 11 radova u časopisima sa SCI liste). U prošlosti je vodio mnoge projekte za industriju, od koji se posebno ističe razvoj telefonskih centrala i kontakt centara za rusku, nemačku, češku, i srpsku telekomunikacionu mrežu. Američki izdavač Taylor & Francis je objavio njegovu knjigu Communication Protocol Engineering in 2006. Služio je kao MC član Republike Srbije u EU COST 297 High Altitude Platforms of wireless communications, EU COST IC0703 Traffic Monitoring and Analysis, i EU COST Action IC1001 Transactional Memories (Euro-TM). U posednjih 5 godina je vodio domaći projekat tehnološkog razvoja TR 320031 “Programska podrška i alati u višejezgarskim sistemima” i podprojekat br. 2 “Paralelno i distribuirano programiranje u sistemima sa više procesora” na integrisanom projektu III 44009. Njegova skorija istraživačka interesovanja su u oblastima: inženjering sistema zasnovanih na računarima, paralelno programiranje, distribuirani sistemi, i zaštita.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE, ACM, ETRAN