You are here

Osnovne informacije

Prof. dr Ilija Bašičević
redovni profesor
Telefon: 
4801 156
Email: 
ilija.basicevic@rt-rk.uns.ac.rs
Lokacija: 
LinkedIn

Biografija

Ilija Bašičević je završio osnovnu školu Đura Daničić i gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu. Na Fakultetu tehničkih  nauka u Novom Sadu je diplomirao 1998. godine sa ocenom 10 na temi „Jedna realizacija mrežne komunikacione programske podrške“. Nakon završetka osnovnih studija zaposlio se na Institutu za računarstvo i automatiku, prvo kao stručni saradnik, zatim kao asistent pripravnik i od 2002. kao asistent. Magistarsku tezu pod nazivom “Jedno rešenje integracije računara i telefonije u centru za distribuciju poziva” je odbranio 2001. godine na Fakultetu tehničkih nauka. Doktorsku tezu “Prilog razvoju arhitekture za obezbeđivanje usluga u računarskim uslugama nove generacije” je odbranio 2009. godine na istom fakultetu. Od 2009. godine je zaposlen kao docent, a 2014. je izabran u zvanje vanrednog profesora. Drži nastavu iz predmeta “Osnovi računarskih mreža 1” i “Međuračunarske komunikacije i računarske mreže 1”.
Istraživački interes Ilije Bašičevića je usmeren ka mrežnim komunikacionim protokolima, razvoju usluga u računarskim mrežama, kao i zaštiti računarskih mreža. Do sada je objavio devet radova u časopisima, od toga pet u časopisima rangiranim na SCI listi, više od dvadeset radova na međunarodnim konferencijama i osamnaest radova na domaćim konferencijama. Pored toga objavio je jedan udžbenik (Osnovi računarskih mreža 1) i jedno poglavlje u monografiji.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org

ACM - www.acm.org