You are here

Osnovne informacije

MSc Teodora Novković
asistent
Telefon: 
4801 159
Email: 
teodora.novkovic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Teodora Novković rođena je 1984. godine u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 2003. godine, nakon završene prirodno-matematičke gimnazije "Isidora Sekulić" u Novom Sadu. Diplomirala je 2008. godine na departmanu za elektrotehniku i računarstvo i odseku za računarsku tehniku i računarske komunikacije, sa prosečnom ocenom tokom studiranja 9.08. Diplomski rad na temu "Jedno rešenje programske podrške više-kanalnog zvučnog sistema u digitalnom TV uređaju" je završila na katedri za računarsku tehniku i odbranila 31.10.2008. godine sa ocenom 10.

2008. godine izabrana je u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.
2011. godine izabrana je u zvanje asistent-master za užu naučnu oblast računarska tehnika i računarske komunikacije.

Istraživački interes Teodore Novković je usmeren ka digitalnoj obradi signala (audio i video coding), digitalnoj televiziji i obradi slike i zvuka, kao i implementaciji programske podrške za digitalne signal procesore.