You are here

Osnovne informacije

MSc Stefan Pijetlović
asistent
Telefon: 
4801 113
Email: 
stefan.pijetlovic@rt-rk.uns.ac.rs
LinkedIn

Biografija

Stefan B. Pijetlović je rođen 21.06.1991. godine u Novom Sadu, Republika Srbija.

Studije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu (odsek: elektrotehnika i računarstvo, smer: računarstvo i automatika) započeo je 2010. godine, a završio je 2014. godine sa prosečnom ocenom 9.14 (devet i 14/100). BSC rad, pod nazivom: "Jedno rešenje ontologije za opis podataka u sistemu za dobavljanje raznorodnog sadržaja sa Interneta ", odbranio je jula 2014., sa ocenom 10 (deset).

Master studije je upisao 2014. godine, na Fakultetu tehničkih nauka, smer: Računarska tehnika i računarske komunikacije.

Autor je ili koautor na 6 naučnih radova i saopštenja.

Služi se engleskim i nemačkim jezikom.