You are here

Osnovne informacije
Biografija

Vladimir B. Мarinković je rođen 2. marta 1986. godine u Novom Sadu. Školovao se u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisao je 2005. godine. Diplomirao je 2010. godine na smeru Računarska tehnika i računarske komunikacije sa prosečnom ocenom 9.88 (devet i 88/100), odbranivši diplomski rad "Jedno rešenje fizičke arhitekture za ocenu kvaliteta video sadržaja visoke definicije u realnom vremenu", sa ocenom 10. Doktorske studije je upisao školske 2010/2011 godine na istom fakultetu, na smeru Elektrotehnika i računarstvo, studijski program Računarstvo i automatika.

Istraživački interes Vladimira Marinkovića usmeren je ka paralelizaciji programa za izvršavanje na višejezgarnim procesorima i višeprocesorskim sistemima, kao i na programske prevodioce za ovakve sisteme.

Bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj od školske 2010/2011 do školske 2014/2015. godine. U 2011. godini je izabran u zvanje Istraživač saradnik na Istraživačko-razvojnom institutu RT-RK za sisteme zasnovane na računarima.

Od stranih jezika tečno govori engleski.