You are here

Osnovne informacije

MSc Robert Pečkai Kovač
asistent
Telefon: 
4801 268
Email: 
robert.peckai-kovac@rt-rk.com
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Robert je rođen 23. februara 1977. godine u Novom Sadu. Studije na Fakultetu tehničkih nauka, Elektrotehnički odsek, smer Računarska tehnika i računarske komunikacije, završio je sa prosečnom ocenom 8,72 (osam i 72/100). Diplomski rad pod nazivom „Implementacija Foundation Fieldbus sprege u generalizovani akviziciono upravljački sistem (GAUS)”, odbranio je 25. januara 2005. godine.

U januaru 2010. godine je izabran u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu tehničkih nauka za užu naučnu oblast Računarska tehnika i računarske komunikacije a u januaru 2012. godine u zvanje asistenta-mastera za istu naučnu oblast.

Učestvovao je u izvođenju nastave iz predmeta Arhitekture i algoritmi DSP.

Njegov istraživački interes je usmeren ka digitalnim sistemima baziranim na DSP arhitekturi, sa posebnim akcentom na algoritme za obradu audio i govornog signala u realnom vremenu.

 

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet