You are here

Osnovne informacije
Biografija

Milena Milošević je rođena 6. januara 1990. godine. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu upisala je 2008. godine i završila osnovne akademske i master studije, studijski program Računarstvo i automatika. Na katedri za Računarsku tehniku i računarske komunikacije 2013. godine odbranila je diplomski master rad pod nazivom "Jedno rešenje prilagođenja i integracije funkcionalnosti zahtevane HbbTV standardom na prijemniku digitalnog televizijskog signala zasnovanom na Android platformi".
Školske 2013/2014. godine upisuje doktorske studije na istom studijskom programu.
Istraživački interes Milene Milošević usmeren je ka sistemima za rad u realnom vremenu, sa akcentom na multimedijalne sisteme, kao i ka računarskim mrežama.