You are here

Osnovne informacije
Biografija

Boris Radin je rođen 22.04.1969. u Sremskoj Mitrovici. Sledeće godine seli se u  Novom Travnik (SR BiH) gde završava osnovnu i nižu muzičku školu - odsek klavir. Srednju školu (gimnazija 'Ognjen Prica') završio je u Sarajevu, a potom upisuje Elektrotehnički fakultet (smer automatika i računarska tehnika). Tokom osnovnog i srednjeg školovanja više puta je učestvovao na republičkim takmičenjima iz matematike, fizike, srpskohrvatskog-hrvatskosrpskog književnog jezika i muzike.

Od 1992. god. živi u Novom Sadu gde je diplomirao elektrotehniku na Fakultetu tehničkih nauka (smer automatika i računarska tehnika). Odmah po diplomiranju zapošljava se na Katedri za računarsku tehniku, prvo kao saradnik a potom kao asistent-pripravnik i asistent-master.

Tokom rada na Katedri učestvovao je u širokom spektru nastavnih aktivnosti na predmetima: Projektovanje digitalnih sistema, Projektovanje računarskih sistema, Odabrana poglavlja elektronike, Projektovanje namenskih računarskih sistema, Logičko projektovanje računarskih sistema i Odabrana poglavlja projektovanja fizičke arhitekture. Takođe, učestvovao je u realizaciji više projekata iz oblasti računarske tehnike, telekomunikacija, medicinske i energetske elektronike, kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Istraživački interes Borisa Radina je usmeren ka projektovanju složenih elektronskih uređaja i sistema koji sadrže analogne i digitalne sklopove kao i sklopove za napajanje, i podrazumevaju njihovu kompleksnu interaktivnost.