You are here

Osnovne informacije

Mr Velibor Mihić
asistent
Telefon: 
4801-106
Email: 
velibor.mihic@rt-rk.com
Lokacija: 
LinkedIn ORCID profil

Biografija

Diplomirao 1994. godine na smeru za Automatiku i računarsku tehniku sa ocenom 10 na temu „Jedno rešenje sprežnog podsistema pogonskog informacionog sistema“.

Godine 1994 zapošljava se na Katedri za računarsku tehniku, Instituta za računarstvo, automatiku i merenja, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, na radnom mestu mlađeg saradnika u nastavi.
Od 1995. godine učestvuje u nastavnim aktivnostima katedre iz predmeta „Programska podrška računarskih sistema“, a kasnije iz predmeta „Sistemska programska podrška“.

Od 2001. godine do danas, pored zaposlenja na Fakultetu tehničkih nauka sa 30% radnog vremena, istovremeno zaposlen u „MicronasNIT“ D.O.O. sa 70% radnog vremena, kao vođa grupe za TV softver.

Godine 2004. proglašen za inženjera godine od strane kompanije „MicronasNIT“.
Poslediplomske studije završio na smeru za Računarske sisteme, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10.

Godine 2006. odbranio magistarsku tezu na temu „Pristup sintezi programske podrške sistema u realnom vremenu na primeru gasovodne mreže Vojvodine“, čime je stekao zvanje magistra tehničkih nauka iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

Stručne oblasti interesovanja su mu akviziciono-upravljački sistemi, sistemi sa radom u realnom vremenu, sistemski softver, namenski računarski (embedded) sistemi, softverska arhitektura digitalnih TV sistema. 
Do sada objavio 39 naučnih i stručnih radova na nacionalnim i međunarodnim skupovima.
Aktivno učestvovao u realizaciji niza projekata koji su rezultovali tehničkim rešenjima od kojih su mnoga i danas u praktičnoj primeni.

Trenutno učestvuje u izvođenju nastave iz predmeta "Programska podrška u televiziji i obradi slike" kao glavni asistent.

ČLANSTVO U STRUČNIM UDRUŽENJIMA

IEEE - www.ieee.org

Predmeti u kojima učestvuje
Konsultacije
Pon Uto Sre Čet Pet
po dogovoru